JM فقط ریاضی این سایت یک دانشنامۀ عمومی ریاضیات است و تلاش دارد تا مطالب مختلفی از ریاضیات برای شما بگذارد تا از آن استفاده کنید. از مطالب و کتب درسی مدارس تا مطالب خارج درسی. امید است تا بهترین استفاده و بهترین مطالب در اختیار شما قرار گیرد. http://just-mathematic.ir 2020-10-30T20:51:01+01:00 text/html 2016-06-15T12:55:38+01:00 just-mathematic.ir مهدی جیبا پرسش 1- مشتق رادیکال x با فرجه 3 http://just-mathematic.ir/post/23 <font size="2">- مشتق تابع « <img src="http://s7.picofile.com/file/8255928842/Qs_1.jpg" alt="" width="61" vspace="0" hspace="0" height="14" border="0" align="bottom"> » را در نقطۀ دلخواه a به دست آورید.<br><br><script language="javascript" type="text/javascript">function archives(Down){current=(document.getElementById(Down).style.display == "none") ? "block" : "none";document.getElementById(Down).style.display = current;}</script><a onclick="archives('Q1'); return false;" href="#"><img src="http://s6.picofile.com/file/8255798600/Answer_Q.png" alt="" width="154" vspace="0" hspace="0" height="27" border="0" align="bottom"></a><div id="Q1" style="DISPLAY: none" class="ar"><hr width="50%" align="right">&nbsp; <img src="http://s6.picofile.com/file/8255798642/Answer_Q_L.png" alt="" width="22" vspace="0" hspace="0" height="19" border="0" align="bottom">&nbsp;:&nbsp;<font size="3"><b><br>- راه حل اول:</b><br></font><div align="left"><img src="http://s6.picofile.com/file/8255931100/answer_1.jpg" alt="" width="501" vspace="0" hspace="0" height="78" border="0" align="bottom"><br><div align="right"><font size="2"><br></font><div align="justify"><font size="2">با استفاده از <a href="http://just-mathematic.ir/post/7" target="_blank"><font color="#3333FF">اتحاد چاق و لاغر</font></a></font><font size="2"> و ضرب صورت و مخرج کسر در « <img src="http://s7.picofile.com/file/8255934842/Answer_2.jpg" alt="" width="149" vspace="0" hspace="0" height="20" border="0" align="bottom"> » (که البته این باعث نمی‌شود تا عبارت نابرابر دیگری به دست آید چراکه عبارت هم در صورت و هم در مخرج ضرب شده که یعنی عملاً کسر در عدد 1 ضرب شده است.) خواهیم داشت:</font><br></div><font size="2"><br></font><div align="left"><img src="http://s6.picofile.com/file/8255937284/answer_3.jpg" alt="" width="609" vspace="0" hspace="0" height="161" border="0" align="bottom"></div></div></div><font size="3"><b><br>- راه حل دوم:<br></b></font><br><div align="justify"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با تبدیل عبارت رادیکالی به توان‌دار و با استفاده از فرمول‌های مشتق، می‌توان آن را سریع‌تر حل کرد، که در این صورت خواهیم داشت:<br></font></div><div align="left"><img src="http://s7.picofile.com/file/8256691634/answer_4.jpg" alt="" width="595" vspace="0" hspace="0" height="86" border="0" align="bottom"></div><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در بالا و در عبارت «<img src="http://s7.picofile.com/file/8256692018/answer_5.jpg" alt="" width="69" vspace="0" hspace="0" height="26" border="0" align="bottom"> » توان a، برابر با « <img src="http://s6.picofile.com/file/8256692150/answer_6.jpg" alt="" width="15" vspace="0" hspace="0" height="24" border="0" align="bottom"> » می‌باشد و با تبدیل عبارت توان‌دار به رادیکالی یعنی «<img src="http://s7.picofile.com/file/8256692400/answer_7.jpg" alt="" width="71" vspace="0" hspace="0" height="36" border="0" align="bottom">»، آن‌گاه جواب به دست می‌آید.</font><hr width="70%" align="right"></div></font> text/html 2015-07-02T09:24:39+01:00 just-mathematic.ir مهدی جیبا اجتماع http://just-mathematic.ir/post/20 <div align="justify"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اجتماع دو مجموعه، خود مجموعه‌ای است که شامل تمام عناصر موجود در آن دو مجموعه است نه کمتر و نه بیشتر.</font><br></div> text/html 2015-06-30T16:11:34+01:00 just-mathematic.ir مهدی جیبا مجموعه http://just-mathematic.ir/post/19 <div align="center"><br></div><table align="center"><tbody><tr><td align="justify"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجموعه به معنای خود کلمه در ریاضیات استفاده می‌شود. یعنی به چیزهایی که در یک جا گرد آمده‌اند مجموعه گفته می‌شود که به آن چیزها، عناصر یا عضوهای مجموعه گفته می‌شود. معمولاً در ریاضیات مجموعه‌ها را با حروف بزرگ انگلیسی نشان می‌دهند. اعضای مجموعه را بین دو علامت " { " و " } " (آکولاد) نشان می‌دهند. اعضای مجموعه ممکن است متناهی یا نامتناهی باشند. مجموعه‌ها نیز با یک دیگر حالت‌های مختلفی دارند می‌توانند زیرمجموعه و یا جدا از هم باشند. مجموعه‌هایی را هم که هیچ عضوی ندارند، مجموعه‌های تهی می‌نامند.<br><br><br><br><br><br><br><br></font></td><td><img src="http://s6.picofile.com/file/8196889034/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="182" hspace="0" vspace="0" width="148"><br><div align="center"><font size="2">نمایان‌گر مجموعۀ A</font><br></div><br></td></tr></tbody></table> text/html 2015-06-25T09:31:08+01:00 just-mathematic.ir مهدی جیبا پرگار http://just-mathematic.ir/post/14 <div align="justify"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پرگار یک وسیله است برای رسم دایره. در هندسه کاربرد دارد. البته در طراحی‌ها و رسم نقشه‌ها کاربرد ویژه‌تری دارد. پرگارها دارای دو سر نوک تیز که یکی مرکز و یکی محیط </font><a href="http://just-mathematic.ir/post/13" target="_blank"><font color="#3333FF" size="2">دایره</font></a> <font size="2"> را مشخص می‌کند می‌باشند.<br></font><div align="center"><font size="2">پرگار</font><br></div><br><div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8195667600/%D9%BE%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" alt="" align="bottom" border="2" height="439" hspace="0" vspace="0" width="587"></div></div> text/html 2015-06-24T16:29:18+01:00 just-mathematic.ir مهدی جیبا دایره http://just-mathematic.ir/post/13 <br><table align="center"><tbody><tr><td align="justify">&nbsp;<font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; دایره یک شکل هندسی و دو بعدی است که به مکان‌هندسی نقاطی که به یک فاصله از یک نقطۀ ثابت‌اند گفته می‌شود. در دنیا هیچ دایرۀ مطلقی وجود ندارد ولی این بدان معنا نیست که محاسبات ما را زیر سوال ببرد. یکی از مشخصات دایره، شعاع است که مهم‌ترین مشخصه و کافی است (البته با صرف نظر از مختصات در دستگاه). شعاع دایره پاره‌خطی است که از مرکز دایره تا محیط آن کشیده شده است و آن را با " r " نشان می‌دهند. دایره به پارسی "پرهون" خوانده می‌شود. محیط و مساحت دایره از مسائلی بود که بشر را سال ها به خود مشغول کرده بود و سبب شد تا </font><a href="http://just-mathematic.ir/post/2" target="_blank"><font size="2" color="#3333FF">عدد پی</font></a> <font size="2"> کشف شود.<br><br><br></font></td><td><img src="http://s6.picofile.com/file/8194759926/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87.jpg" alt="" width="158" vspace="0" hspace="NaN" height="166" border="NaN" align="bottom"></td></tr></tbody></table> text/html 2015-06-19T13:56:08+01:00 just-mathematic.ir مهدی جیبا اقلیدس http://just-mathematic.ir/post/12 <br><table align="center"><tbody><tr><td><div align="justify"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اقلیدس، یک ریاضیدان یونانی بود که در شهر اسکندریه و سیصد سال پیش از میلاد می زیست و هندسه درس می داد؛ اقلیدس نظریه های زیادی در زمینه ی هندسه دارد؛ او کتاب اصول را نوشت که یکی از آثار برجسته ی اوست.<br><br></font></div><font size="2"><br></font><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br></td><td><img src="http://s6.picofile.com/file/8194558334/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B3.jpg" alt="" align="bottom" border="2" height="262" hspace="0" vspace="0" width="141"><br><div align="center"><font size="2">اقلیدس</font><br></div></td></tr></tbody></table> text/html 2015-06-12T11:52:45+01:00 just-mathematic.ir مهدی جیبا اتحاد http://just-mathematic.ir/post/7 <div align="justify"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اتحاد یکی از گزاره‌هایی‌ست که همواره درست است که کاربرد فراوان دارد؛ از جمله استفاده‌های آن تجزیه‌کردن عبارات جبری در حل معادلات است. صورت کلی اتحادها، دو عبارت جبری شامل مجهولاتی است که به ازای هر عددی به جای آن مجهولات همیشه بین آن دو عبارت تساوی برقرار است.</font><br></div> text/html 2015-06-03T12:07:21+01:00 just-mathematic.ir مهدی جیبا قضیه فیثاغورس http://just-mathematic.ir/post/6 <font size="2"><br></font><center><table><tbody><tr><td><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes"></span></span></font></p><div align="justify"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قضیه فیثاغورس، یکی از قضایای هندسی است که بیان می کند در یک مثلث قائم الزاویه، مجموع مربعات دوضلع قائمه با مربع وتر برابر است. قضیه ی فیثاغورس بسیار پرکاربرد است و در حل بسیاری از مسائل هندسی استفاده می شود؛ در نجوم و ستاره شناسی بسیار کاربرد دارد. قضیه فیثاغورس به احترام دانشمند ریاضیدان و هندسه دان فیثاغورس نام گذاری شده است؛ با این که گفته می شود سال ها پیش از او نیز این قضیه، کشف و استفاده می شده.<br><br></font><br><br><br><br></div></td><td><img src="http://s3.picofile.com/file/8191843742/Main_Picture.jpg" height="215" width="143"></td></tr></tbody></table></center> text/html 2015-05-29T14:23:37+01:00 just-mathematic.ir مهدی جیبا دانلود کتاب ریاضی سوم دبستان نظام جدید http://just-mathematic.ir/post/5 <div align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کتاب ریاضی سوم دبستان در قالب فایل "PDF" شامل تمام صفحات (به جزء جلد کتاب) آماده دانلود می باشد. برای دانلود به ادامه ی مطلب بروید.<br><div align="center"><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8190943942/MSBN_1_3_small.jpg" alt="" align="bottom" border="2" hspace="0" vspace="0" width="200"><br></div></div> text/html 2015-05-29T13:59:12+01:00 just-mathematic.ir مهدی جیبا دانلود کتاب ریاضی دوم دبستان نظام جدید http://just-mathematic.ir/post/4 <div align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای دانلود کتاب ریاضی دوم دبستان (نظام جدید) به ادامه ی مطلب بروید.<br><br><div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8190943926/MSBN_1_2_small.jpg" alt="" align="bottom" border="2" hspace="0" vspace="0" width="200"></div></div> text/html 2015-05-29T10:39:55+01:00 just-mathematic.ir مهدی جیبا دانلود کتاب ریاضی اول دبستان نظام جدید http://just-mathematic.ir/post/3 <div align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کتاب ریاضی اول دبستان نظام جدید شامل تمام صفحات (به جز جلد کتاب) از JM ؛ برای دانلود به ادامه مطلب بروید.<br><div align="center"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8190943892/MSBN_1_1_small.jpg" alt="" align="bottom" border="2" hspace="0" vspace="0" width="200"><br></div></div> text/html 2015-05-18T16:25:31+01:00 just-mathematic.ir مهدی جیبا عدد پی ( چگونه به دست می آید؟ ، از کجا آمده؟ و ..) http://just-mathematic.ir/post/2 <div align="justify"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عدد پی، در ریاضیات از اعداد خاص و ثابت می‌باشد که کاربرد بسیار فراوانی دارد و تقریباً برابر با 3.1415 می‌باشد؛ در ادامه به این که این عدد از کجا و چگونه و با چه تاریخچه‌ای آمده می‌پردازیم. «عدد پی» به صورت نامحسوس در هزاران سال پیش نیز استفاده می‌شده ولی با دقت امروزی نبوده است. نماد عدد پی که در عکس زیر نیز نمایان است برگرفته از حرف اول کلمۀ یونانی (به معنای محیط) است. نظریه‌های زیادی از دانشمندان از جمله پاپیروس، ارشمیدس، اویلر و ... برای مقدار عدد پی ارائه شد و امروزه عدد پی را با فرمولی متعلق به لمبرت با استفاده از ابر رایانه‌ها تا میلیاردها رقم اعشار به دست آورده‌اند.</font><br><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8189110418/Nu_Pi.jpg" alt="" width="352" vspace="0" hspace="0" border="2" align="bottom" height="262"></div> text/html 2015-05-15T07:17:59+01:00 just-mathematic.ir مهدی جیبا صفحه نخست http://just-mathematic.ir/post/1 <br><font size="2">&nbsp; </font><div align="center"><font size="2">بــه نـــام آفریــدگــار نــخــست&nbsp;&nbsp; کزین برتر اندیشه کس نجست<br></font><div align="justify"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درود بر شما؛ به JM، دانشنامۀ ریاضیات خوش آمدید. JM مخفف عبارت "Just Mathematic" به معنای فقط ریاضی می‌باشد. ریاضی کلمه‌‎ای است عربی که وارد زبان فارسی شده است. منظور از ریاضی ورزش سخت است، ورزشی برای هوش. ریاضی به پارسی سَره "رایش" یا "انگارش" می‌شود. ما در این سایت می‌خواهیم قطره‌ای از دریای رایشگری (ریاضیات) برای شما بگذاریم. رایان و رایش و رایشگری و رایانامه و رایانه همگی از یک ریشه‌اند و از "حساب" ریشه می‌گیرند.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شاید شما تا کنون ریاضیات را به عنوان علمی دقیق و خشک در نظر گرفته باشید؛ اما این آن چیزی نیست که نمایانگر ریاضیات باشد. ریاضیات اساس آفرینش هستی است. جهان با زبان ریاضی آفریده شده است. همان‌طور که می‌دانید زبان رایانه از ریاضیات است و نکتۀ جالب توجه این است که تمام علوم را می‌توان به رایانه فهماند اما با زبان ریاضیات. تمام علوم به صورت پنهان از قاعده‌مندی خاصی پیروی می‌کنند و این یعنی آن که می‌توان آن‌ها را با زبان ریاضی نوشت. زبان ریاضیات لزوماً جبر نیست، منطق و شرط و قاعده‌مندی و ... در ریاضیات تعریف می‌شود. ریاضیات لزوماً دقیق بودن نیست، درست بودن است و حتی تقریب را تعریف می‌کند، تقریبی که نمایان‌گر درستی از موضوع باشد. <b>موریس کلاین ریاضی‌دان بزرگ می‌گوید : موسیقی می‌تواند روح را برانگیزد یا آرام سازد، نقاشی می‌تواند چشم نواز باشد، شعر می‌تواند عواطف را تحریک کند، فلسفه می‌تواند ذهن را قانع سازد و مهندسی می‌تواند زندگی مادی انسان را بهبود ببخشد. اما ریاضیات همۀ این‌ها را با هم عرضه می‌کند.</b><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر تمام علوم را کنار هم بچینیم، نمی‌توانیم ریاضی را درکنار آن‌ها قرار دهیم و نمی‌توانیم ریاضی را با آن‌ها مقایسه کنیم؛ ریاضی جایگاهی بالاتر از تمام علوم دارد.<br></font></div></div><div align="center"><font size="2">مطالب و اطلاعات سایت در فهرست زیر دسته‌‎بندی شده است، با توجه به نیاز خود انتخاب کنید.</font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4"><b>فهرست<br><br></b></font></div><div align="center"><table border="1"><tbody><tr><td align="center"><h3>کتب درسی</h3><hr size="5pi"><div align="right"><b>- نظام جدید</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div><a href="http://just-mathematic.ir/post/3" target="_blank" title="دانلود کتاب ریاضی اول دبستان نظام جدید">اول دبستان</a><br><a href="http://just-mathematic.ir/post/4" target="_blank" title="دانلود کتاب ریاضی دوم دبستان نظام جدید">دوم دبستان</a><br><a href="http://www.just-mathematic.ir/post/5" target="_blank" title="دانلود کتاب ریاضی سوم دبستان نظام جدید">سوم دبستان</a><br><br><div align="right"><b>- نظام قدیم</b><br></div><br><br><br></td><td align="center"><h3>وسایل<br></h3><hr size="5pi"><a href="http://www.just-mathematic.ir/post/14" target="_blank" title="">پرگار</a><br><br><br><br><br><br><br><br><br></td><td align="center"><h3>تعاریف</h3><hr size="5pi"><a href="http://just-mathematic.ir/post/7" target="_blank" title="اتحاد: شامل اتحاد های مختلف (مربع دو جمله ای و ..)">اتحاد</a><br><a href="http://www.just-mathematic.ir/post/20" target="_blank" title="">اجتماع</a><br><a href="http://www.just-mathematic.ir/post/13" target="_blank" title="">دایره</a><br><a href="http://just-mathematic.ir/post/2" target="_blank" title="عدد پی">عدد پی</a><br><a href="http://www.just-mathematic.ir/post/6" target="_blank" title="قضیه فیثاغورس">ق فیثاغورس</a><br><a href="http://just-mathematic.ir/post/19" target="_blank" title="مجموعه">مجموعه</a><br><br><br><br></td><td align="center"><h3>معرفی‌نامه<br></h3><hr size="5pi"><a href="http://www.just-mathematic.ir/post/12" target="_blank" title="معرفی اقلیدس">اقلیدس</a><br><br><br><br><br><br><br><br><br></td><td align="center"><h3>پرسشکده<br></h3><hr size="5pi"><a href="http://www.just-mathematic.ir/post/23" target="_blank" title="پرسش1-مشتق رادیکال x با فرجه 3">پ1-مشتق «<img src="http://s7.picofile.com/file/8255940568/0.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="13" hspace="0" vspace="0" width="16">»</a><a href="http://www.just-mathematic.ir/post/23" target="_blank" title=""></a><br><br><br><br><br><br><br><br><br></td><td align="center"><h3>مقالات دیگر<br></h3><hr size="5p"><br><br><br><br><br><br><br><br><br></td></tr></tbody></table><div align="center"><br><br><table border="1"><tbody><tr align="center"><td><b>بخش‌های دیگر سایت</b></td></tr><tr align="center"><td><a href="http://just-mathematic.ir/extrapage/gallery" target="_blank" title="">گالری</a><br><a href="http://just-mathematic.ir/extrapage/copyright" target="_blank" title="">سیاست‌ها و حقوق تکثیر "JM فقط ریاضی"</a><br></td></tr></tbody></table></div> </div>